CANAL STOP
CANAL STOP
CANAL STOP
CANAL STOP
CANAL STOP
Canal Stop คือ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบให้คล้ายกับประตูน้ำ (ประตูระบายน้ำ) แต่ทำหน้าที่ไม่เหมือนประตูน้ำทั่วไปที่ควบคุมปริมาณการระบายของน้ำเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ Canal Stop จะทำการกั้นน้ำที่ไหลตามท่อระบายน้ำโดยการเปิด-ปิด เพื่อป้องกันน้ำที่เอ่อล้นตามท่อระบายน้ำหรือต้นทางน้ำ ไม่ให้ไหลเข้าภายในพื้นที่ โดยออกแบบเป็น 2 ชนิด
  • Manual Type
  • Electric Type
Home | About Us | Products | Service | Reference | Contact Us
ผนังป้องกันน้ำท่วม, การป้องกันน้ำท่วม,  กำแพงกั้นน้ำ, คันกั้นน้ำ, การป้องกันน้ำท่วม, น้ำท่วม, ประตูกั้นน้ำท่วม,ประตูกันน้ำ, กำแพงกั้นน้ำ ,พนังกั้นน้ำ,อุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม,แผงกันน้ำ แผ่นป้องกันน้ำท่วม, แผ่นกั้นน้ำ, ประตู Knock Down, ถอดเก็บได้ ,กันน้ำ, กั้นน้ำ , Flood barrie ,Flood Door

เว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท ฟลัด โซลูชั่น  เทคโนโลยี จำกัด ข้อความเนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอและส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฎใน  ห้ามนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ  ห้ามทำการละเมิดลิขสิทธ์ อาทิเช่น คัดลอกข้อมูลทั้งหมด หรือ เพียงบางส่วน เลียนแบบดัดแปลง หรือ  ตีพิมพ์ซ้ำ มิฉะนั้นถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางฝ่าฝืนบริษัทฯ จะดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นสูงสุด
Copyright © 2013-2020 Flood Solution Technology Co., Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com